Твір “Культура мови”

Мова будь-якого народу – це його історична пам’ять, втілена у слові. Тисячолітня духовна культура, життя російського народу своєрідно і неповторно відбилися в російській мові, в його усній і письмовій формах, у пам’ятках різних жанрів – від давньоруських літописів і билин до творів сучасної художньої літератури. І, значить, культура мови культура слова постає як нерозривна зв’язок багатьох і багатьох поколінь.

Рідна мова – душа нації, головним і найбільш очевидний її ознака. В мові і через мову виявляються такі найважливіші особливості і риси, як національна психологія, характер народу, його склад мислення, самобутня неповторність художньої творчості, моральний стан і духовність.

Підкреслюючи натхненність російської мови, К. Д. Ушинський писав: “У мові своєму народ протягом багатьох тисячоліть і в мільйонах індивідуумів, склав свої думки і свої почуття. Природа країни і історія народу, відбиваючись в душі людини, виражалися в слові. Чоловік зникав, але слово, створене ним, залишалося безсмертної і невичерпною скарбницею народної мови… Наслідуючи слово від предків наших, ми успадковуємо не тільки кошти передавати наші думки і почуття, але успадковуємо самі ці думки і почуття”.

Знати виразні засоби мови, вміти користуватися його стильовими і смисловими багатствами в усьому їх структурному розмаїтті – до цього повинен прагнути кожен носій мови.

Захист і охорона природних багатств, здоров’я народу усвідомлюються тепер як важливе загальнодержавне справу. Охороняються і відновлюються пам’ятники матеріальної культури – частина духовного історичної спадщини. Наша мова потребує такого ж дбайливого підходу. Російський літературну мову треба берегти від засмічення вульгаризмами і жаргонизмами, від стилістичного “зниження” і стильового “усереднення”, тобто нівелювання або штампованности. Його треба оберігати від непотрібних іншомовних запозичень, від різного роду неточностей і тим більше – від помилок і неправильностей, словом, від усього, що веде до його зубожіння, а отже, до збіднення або омертвіння думки.

Саме тому культура мови може і повинна бути осмислена у власне екологічному аспекті – як частина здорової навколишнього “мовної середовища існування”, звільненої від помилок і неточностей, небажаної нівелювання і “дистиллированности”, що негативно впливають на життя мови, на загальну духовність і моральність.

Культура мови в її традиційному розумінні – це ступінь володіння літературною мовою (його нормами, стилістичними, лексичними і граматико-семантичними ресурсами) в цілях найбільш ефективного спілкування в різних умовах комунікації. Екологічний підхід до питань культури мови, мовленнєвого спілкування передбачає відповідальне ставлення до національних мовних традицій, виховання дієвої любові до рідної мови, турботу про його минулому, сьогоденні і майбутньому. Все це і становить істота екологічного аспекту культури мовлення, якщо розуміти його широко і узагальнено.

Предметом лінгвістичної екології є культура мислення і мовної поведінки, виховання лінгвістичного смаку, захист і оздоровлення літературної мови, визначення шляхів та способів його збагачення і вдосконалення, естетика мовлення. Лингвоэкологический підхід передбачає дбайливе ставлення до літературної мови одночасно як до культури як до знаряддя культури. Л. В. Щерба справедливо порівнював мову, у якого зруйнована стилістична структура, з абсолютно засмученим музичним інструментом, з тією тільки різницею, що інструмент можна негайно настроїти, а стилістична структура мови створюється століттями”. А адже варто замислитися і над тим, що всяке втрачене, спотворене або незрозуміле нами слово – це втрачений для нас світ, ланка нашої культури.

На жаль, ми отучаемся від краси слова, як відвикаємо від краси і облаштованості свого будинку, від краси співучій російської мелодії, традиційного обряду… І так вже погано стати на шляху цього “відвикання” свідомим охоронцем рідної мови, її краси й образності? Звичайно ж, немає. Ми дуже довго розкидали рідні камені, не піклуючись про майбутнє. Приходить час їх збирати. Екологія мови і – ширше – екологія культури стає однією з найактуальніших завдань сучасності, коли екологізація науки, поведінки людини і самого мислення виступають важливою прикметою часу.

Історія самого терміна (і поняття) екологія сходить до 60-м рокам XIX Як відомо, термін екологія, або ойкология (від грец. oikos “житло”, “місце проживання” і logos “вчення”) запропонував у 1866 р відомий німецький природодослідник Ернст Геккель (1834-1919). Це був один з найбільших біологів XIX ст., реформатор науки, прихильник еволюційного вчення Чарлза Дарвіна. Їм написана фундаментальна “Загальна морфологія організму” і багато інші роботи. Одним з перших він запропонував “родовідне дерево” всього тваринного світу і сформулював знаменитий біогенетичну закон, згідно з яким онтогенез (індивідуальний розвиток особини) є коротким повторенням філогенезу (найважливіших етапів еволюції всієї групи, до якої ця особа ставиться).

В наші дні активно формується екологія культури або, ширше, духовна екологія. Вона пов’язана зі збереженням (чи відродженням) накопичених цінностей, а також з раціональним регулюванням технічного прогресу, який не повинен негативно впливати на людину. “Збереження культурного середовища – задача не менш істотна, ніж збереження навколишньої природи. Якщо природа необхідна людині для її біологічного життя, то культурне середовище так само необхідне для її духовного, морального життя, для її “духовної осілості”, для його прихильності до рідних місць, для її моральної самодисципліни…”.

Дуже образно і точно розкрив зміст поняття “екологія культури” історик-археолог Ст. Л. Янін. За його словами, якщо викорчувати дерево, то на його місці можна виростити нове; але якщо ми руйнуємо пам’ятники культури, стираємо з географічної карти історичні топонімічні назви, то ми знищуємо генетичний код нашої історичної пам’яті. Такі втрати розривають зв’язок часів і поколінь і приводять в кінцевому рахунку до падіння моральності. До того ж, якщо пам’ятники архітектури можна відновити (хоча це буде вже “новодел”, по термінології реставраторів), то згорілі рукописи та втрачені книги невосстановимы.

Культура мови, мовна культура входить в екологію культури як важлива складова частина. У самому справі, адже якщо культура – це сукупність досягнень суспільства в галузі науки, освіти, мистецтва і т. д., то закріплюються ці досягнення, як правило (хоча і не виключно), в мові та у слові. Зв’язок загальної культури з такою формою мови, як його літературно оброблена, закріплена в писемності та усних зразках “культурна” різновид (літературна мова),-абсолютно безперечна. Виник на певному історичному етапі і у відомих культурно-історичних умовах, літературна мова сам по собі є свідченням і показником рівня духовного розвитку народу в той або інший відрізок часу.

Треба сказати, що сучасна епоха вносить чимало нового в російську літературну мову наших днів, особливо такі його галузі, як лексика і фразеологія, сполучуваність слів, їх стилістична забарвленість і т. п.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам